• Medzinárodná súťaž - Young Car Mechanic 2022 - Nemzetközi verseny

     • Naši žiaci, Bálint Forró a Richard Pinteš (z triedy III.EM/AOE a III.DM/AOM) sa úspešne zapojili do medzinárodnej súťaže Young Car Mechanic 2022 pre študentov stredných odborných škôl a postúpili do 2. národného kola súťaže. Hlavným cieľom 2. kola a samotnej súťaže je, aby svojimi teoretickými a praktickými úlohami spopularizovali profesiu automechanika v kruhu mladých ľudí, ktorí si môžu vymieňať skúsenosti a vyučovacie postupy. Súťaž ďalej umožňuje nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu motorových vozidiel.

      Žiakov na súťaž pripravili: Ing. Ladislav Molnár a Ing. Sárai Gábor

      Forró Bálint és Pinteš Richard iskolánk 3. évfolyamos tanulói sikeresen bekapcsolódtak a Young Car Mechanic 2022 nemzetközi versenyébe és továbbjutottak a 2. országos fordulóba. A verseny célja, hogy elméleti és gyakorlati feladatokkal népszerűsítse a fiatalok körében az autószerelő szakmát. Lehetővé teszi a tapasztalatcserét, valamint az oktatási módszerek ismertetését és fiatalokat tehetségek felkutatását.

      Felkészítő tanárok: Ing. Molnár László és Ing. Sárai Gábor

     • AUTENTIKA

     • Dňa 28.marca 2022 sa naši žiaci z tried I.A,I.BM,I.CM,II.A, II.BM, II.CM a III.A  zúčastnili predstavenia tanečného folklórneho súboru Mladé Srdcia v MsKS.  Predstavenie Autentika - poskytlo divákom komplexný obraz tradičnej tanečnej a hudobnej kultúry národov a národností, žijúcich na území Slovenska,  inovatívne spracúva naše tradície, použijúc obrovské množstvo poznatkov, ktoré sme nadobudli za posledné storočie, počnúc od prvých výskumných zbierok Bélu Bartóka a Zoltána Kodálya z oblasti Ponitria až po dnešné dni. Dobrá hudba a vrtkí tanečníci nám všetkým privodili dobrú náladu.

      2022 március 28-án iskolánk diákjai táncelőadáson vettek részt a VMK-ban. Az Ifjú Szívek néptáncosai Autentika című, saját anyagból összeállított előadása a Szlovákia területén élő nemzetiségek hagyományos tánc- és zenekultúrájáról kínált komplex képet. Korszerű színpadi eszközök segítségével dolgozták fel és mutatták be hagyományainkat. Az előadás abból az óriási tudásanyagból merített, amely az elmúlt évszázad során, Bartók Béla és Kodály Zoltán első Nyitra-vidéki gyűjtéseitől kezdve napjainkig összegyűlt. A jó zene, a fürge táncosok valamennyiünket jó kedvre derítettek.

     • Regionálne kolo recitačnej súťaže Petőfi-Tompa – Petőfi-Tompa Országos Seregszemle – körzeti forduló

     • Recitačná súťaž regionálneho kola Petőfiho-Tompu sa konala v ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne dňa 31.03.2022. Súťaž bola organizovaná v kategóriách  (I., II., III., IV.), ktoré sa triedili podľa veku žiakov. Z našej školy sa zúčastnili žiaci z triedy I.CM – Döme Štefan a z II.CM – Dingová Klaudia, ktorí boli zaradení do IV. kategórie.

      Umiestnenie menovite:

      Próza: Dingová Klaudia - bronzové pásmo

      Poézia: Döme Štefan- strieborné pásmo

      Gratulujeme našim súťažiacim, boli veľmi šikovní!

      Pripravujúce učiteľky: Mgr. Dudásová Katarína, Szabó Ildikó

      A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny utódjaként megrendezésre kerülő Petőfi-Tompa Országos Seregszemle körzeti fordulójára 2022. március 31-én került sor az Eötvös Utcai Alapiskolában. A verseny több kategóriából állt (I., II., III., IV.), a mi diákjaink versben és prózában is indultak a IV. kategóriában. Iskolánkat az I.CM osztályból Döme Štefan, a II.CM osztályból pedig Dingová Klaudia képviselte.

      Helyezések:

      Próza: Dingová Klaudia – bronz sávos minősítés

      Vers: Döme Štefan – ezüst sávos minősítés

      Gratulálunk versenyzőinknek, nagyon ügyesek voltak!

      Felkészítő tanárok: Mgr. Dudásová Katarína, Szabó Ildikó

     • Návšteva v Podunajskom múzeu a v Knižnici Józsefa Szinnyeiho - Látogatás a Dunameni Múzemban, és a Szinnyei József könyvtárban

     • 24. marca sa žiaci našej školy zúčastnili pestrých programov: v Podunajskom múzeu mali možnosť vidieť fantastickú výstavu výtvarného umenia a fotiek s názvom Spatium Clausa od autora Richárda Aradského, potom urobili prehliadku v múzeu, počas ktorej sa kochali pohľadom na kultúrne pamiatky z rôznych historických období. Ďalším bodom programu bola návšteva Knižnice Józsefa Szinnyeiho, veď marec je mesiac knihy. Zamestnanci knižnice, ľudia s obrovským srdcom, sa snažili obohatiť našich žiakov o lásku ku knihám a čítaním. Z obidvoch miest odniesli žiaci pozitívne zážitky a skúsenosti, niektorí dokonca sa dali zapísať do knižnice a zobrali so sebou zopár zväzkov kníh. Celú akciu zorganizoval pán učiteľ Ján Kolek.

      2022. március 24-én iskolánk diákjai változatos programon vettek részt: a Dunamenti Múzeumban megtekintették Aradsky Richárd – Spatium Clausa című fantasztikus képzőművészeti és fotókiállítását, majd tettek egy körutat a múzeumban, mely során a történelem változatos korszakainak műemlékeiben gyönyörködhettek. Mindezek után, márciusnak – a könyv hónapjának apropóján ellátogattak a Szinnyei József könyvtárba, melynek csupa szív alkalmazottai a könyvek iránti szeretet érzését próbálták beléjük táplálni. Mindkét hely pozitív élményekkel gazdagította diákjainkat, akik közül többen a könyvtárba is beiratkoztak, és haza is vittek néhány kötetet. Az akciót Kolek János tanár úr szervezte.

     • Ekoolympiáda - Ekoolimpiász

     • 18. marca 2022 prebehlo online prvé kolo 1. ročníka Ekoolympiády. Našu školu reprezentovali Eszter Magyar, Sofia Marsaliková a Olivér Král z I.CM. Žiaci sa na súťaž pripravovali 1 mesiac. V čase od 9 do 10 hodiny účastníci súťaže absolvovali test prvého kola online. Súťažné otázky sa obsahovali nasledujúce témy: voda, biodiverzita, odpad a klimatická zmena.

      Organizátorom súťaže bolo občianske združenie Planet Lover, ktorého úlohou je prispieť k zvýšeniu povedomia o ochrane prírody u študentov. Organizátor sa snaží šíriť kľúčové informácie o tom, ako možno zmeniť svoje denné návyky a byť tak zodpovednejší k ochrane planéty. Cieľom súťaže je zmena myslenia mladšej generácie v domácom prostredí, ktorá dokáže ovplyvniť správanie starších členov rodiny.

      Žiakov na súťaž pripravila: Mgr. Alexandra Baka Büi - koordinátorka pre environmentálnu výchovu.

      2022. március 18-án került megrendezésre az Ekoolimpiász első fordulója. Iskolánkat három diák képviselte, név szerint: Magyar Eszter, Marsaliková Sofia és Král Olivér az I.CM osztályból. A versenyre a diákok 1 hónapon keresztül készültek. A megmérettetés napján délelőtt 9 és 10 óra között abszolválták az online feladatokat. A következő témaköröket érintették a kérdések: biodiverzitás, víz, hulladék és a klímaváltozás.

      A verseny szervezője a Planet Lover civil egyesület, amelynek feladata, hogy elősegítse a természettel és az ökológiával kapcsolatos tudatosság növelését a diákok körében. A szervező igyekszik kulcsfontosságú információkat terjeszteni arról, hogyan változtassuk meg mindennapi szokásainkat, és ezáltal nagyobb felelősséget vállaljunk bolygónk védelméért. A verseny célja a fiatalabb generáció gondolkodásának megváltoztatása, amely az egész család magatartását befolyásolhatja.

      Felkészítő tanár: Mgr. Alexandra Baka Büi - környezetvédelmi koordinátor.

     • Ekonomická olympiáda - Közgazdasági Diákolimpia

     • V tomto školskom roku sa konal 5. ročník Ekonomickej olympiády, ktorú organizačne a odborne garantuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

      Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore.

      Do školského kola sa zapojilo 27 študentov našej školy, z toho jedna žiačka Vivien Szépeová z triedy II.NM  postúpila do krajského kola.

      Všetci súťažiaci  riešili vedomostný test, ktorý pozostával z otázok z oblasti všeobecnej ekonómie, dejín ekonomických teórií, makroekonómie či všeobecného rozhľadu.

      Az idei tanévben az 5. Közgazdasági Olimpia megszervezésére került sor, amelynek megrendezését és szakmai hátterét a INESS - Gazdaság- és Társadalomelemző Intézet biztosította.

      A Közgazdasági Olimpia célja az, hogy hatékonyan támogassa a középiskolások körében a közgazdasági-pénzügyi ismeretterjesztést. A verseny további célkitűzése, hogy megtalálja a jövő tehetséges közgazdászait, és támogassa a szakmai fejlődésüket.

      Az online iskolai selejtezőbe  27  tanulónk kapcsolódott be. A kerületi fordulóba a II.NM osztály tanulója Szépe Vivien jutott tovább. A versenyzők  tesztje több területet magába foglaló feladatokat tartalmazott, általános közgazdaságtant, gazdasági elmélettörténetet és  makroökonómiát.

     • Medzinárodná súťaž Szakma Sztár 2022 – v odbore Logistika a zasielateľstvo = Szakma Sztár 2022 nemzetközi verseny - Logisztika és szállítmányozás szakmában

     • Maďarská obchodná a priemyselná komora každý rok organizuje medzinárodnú súťaž Szakma Sztár. Do celoštátneho kola v odbore Logistika a zasielateľstvo postúpili žiaci našej školy: Július Malík a Denis Virág z III.CM triedy.   Súťaž sa konala v Maďarskej republike

      dňa 25. februára 2022 v Budaörsi, v sídle spoločnosti TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.

      Žiaci mali vyriešiť projektovú úlohu, ktorá zahŕňala plánovanie, organizáciu a logistiku komplexnej exportnej zahraničnej obchodnej transakcie.

      Ďakujeme žiakom za  dôstojnú reprezentáciu školy na tomto prestížnom podujatí.

      Súťažiacich pripravovala: PhDr. Ing. Katarína Baloghová

      A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett  Szakma Sztár országos verseny válogatójába bejutottak iskolánk tanulói is. Malík Gyula valamint Virág Denisz a III.CM osztály tanulói a logisztika és szállítmányozás  szakmában mérettettek meg és sikeresen bekerültek a magyarországi válogatóba, amelyre 2022 február 25-én  került sor Budaörsön a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.  székhelyén. A tanulóknak egy projektfeladatot kellett megoldani, amely egy komplex  export külkereskedelmi ügylet lebonyolításának a megtervezését, megszervezését és a hozzá  kapcsolódó logisztikai feladatok elvégzését tartalmazta.

      Köszönjük  tanulóinknak, hogy méltóképpen képviselték  iskolánkat ezen a rangos

      rendezvényen.

      Felkészítő tanár: PhDr. Ing. Katarína Baloghová

     • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) - Tudományos Diákköri Szaktevékenység (TDSZ)

     • Dňa 9. marca 2022 sme organizovali v našej škole školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktorá je dobrovoľná, záujmová činnosť mladých perspektívnych žiakov. Podporuje experimentovanie a bádanie, hodnotenie a sebahodnotenie zručností vo vzťahu k vlastnému pokroku. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických skúseností a talentu mladých ľudí.

      Zúčastnení žiaci:

      II.CM/KPD – Eva Kökényová s prácou Vplyv pandémie na nezamestnanosť Slovenskej republiky

      III.A – Noémi Pécsová s prácou Filmy a rozhodnutia o kúpe

      II.NM/PRS – Attila Besse s prácou Ako využívajú adolescenti moderné kriptovaluty a ako sa zúčastnia na burze

      II.NM/PRS – Vivien Szépeová s prácou Podnikateľský plán tetovacieho a piercingového salónu

      Do krajského kola, ktoré bude organizované 30.03.2022, postúpili Eva Kökényová a Vivien Szépeová. Prajeme im veľa šťastia!

      Žiakov na súťaž pripravili: Mgr. Alexandra Baka Büi, PhDr. Katarína Baloghová, Mgr. Tibor Bárczi, Mgr. Ing. Adriana Misák

      2022. március 9-én került megrendezésre iskolánkban a Tudományos Diákköri Szaktevékenység (TDSZ) iskolai fordulója, amely ígéretes fiatal diákok önkéntes tevékenysége. Támogatja a kísérletezést és a kutatást, a képességek felmérését és önértékelését. Fő célja, hogy segítse az olyan tanulók előrehaladását, akik kreatívak, ambiciózusak, és többet várnak az élettől és tanulmányaiktól, mint kortársaik.

      A verseny résztvevői:

      II.CM/KPD – Eva Kökényová, III.A – Noémi Pécsová, II.NM/PRS – Attila Besse, II.NM/PRS – Vivien Szépeová

      A kerületi fordulóra, mely 2022. március 30-án kerül megrendezésre, Kökény Éva és Szépe Vivien jutottak tovább. Sok sikert kívánunk nekik!

      Felkészítő tanárok: Mgr. Alexandra Baka Büi, PhDr. Katarína Baloghová, Mgr. Tibor Bárczi, Mgr. Ing. Adriana Misák

     • Výtvarná súťaž Mária Rádió Mirjam - Mária Rádió Mirjam rajzpályázat

     • V roku 2021 vyhlásilo Mária Rádio Mirjam po prvýkrát súťaž v kreslení, ktorou sa realizuje zámer vytvoriť týmto novú tradíciu. Cieľom súťaže bolo upozorniť na kresťanské, rodinné a národnokultúrne hodnoty. Vianočná oslava, portrét, obraz svätej rodiny, kostoly, svätyne, krajina, známe maďarské stavby na Slovensku - sú témy, na ktoré bolo vytvorených takmer 250 kresieb. Súťaže sa zúčastnila aj žiačka našej školy Erika Jakab (III.CM). Na našu veľkú radosť sa umiestnila v kategórii stredných škôl na prvom mieste. Ak to epidemická situácia v budúcnosti dovolí, diela súťaže Rádia Mária bude môcť obdivovať aj širšie publikum v Galérii Limes.

      Pripravujúci učiteľ: Mgr. Alexandra Baka Büi

      2021-ben először, de hagyományteremtő szándékkal rajzpályázatot hirdetett a Mária Rádió Mirjam. A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a keresztény, a családi és nemzeti kulturális értékekre. A rajzverseny témái: a karácsonyi ünnepkör, portré és kép a szent családról, templomok, kegyhelyek rajzai, tájképek, illetve neves magyar vonatkozású épületek Szlovákiában. Közel 250 nevezés érkezett a felhívásra. Iskolánk diákja, Jakab Erika (III.CM) is részt vett a versenyen. Nagy örömünkre a középiskolák kategóriájában első helyezést ért el. Amennyiben a járványhelyzet engedi, a jövőben szélesebb közönség is megcsodálhatja személyesen a Mária Rádió Mirjam I. rajzpályázatának alkotásait a Limes Galériában.

      Felkészítő tanár: Mgr. Alexandra Baka Büi

     • Darovanie krvi - Véradás

     • 21. februára 2022 v nemocnici Agel v Komárne darovalo krv 15 študentov Strednej odbornej školy technickej. Program Študentská kvapka krvi zdôrazňuje význam pravidelnej dobrovoľníckej práce v mladom veku prostredníctvom poskytovania primeraného prísunu krvi do zdravotníckych zariadení. Program vyslovuje poďakovanie darcom, ktorí sú na základe svojho rozhodnutia schopní zachraňovať ľudské životy, keďže krv sa nedá nahradiť ničím iným. Sme veľmi hrdí a tešíme sa, že naši študenti k tejto iniciatíve zaujali pozitívny postoj a rozhodli sa darovať krv – ich čin je naozaj vynikajúci.

      Program organizovala Mgr. Alexandra Baka Büi.

      A Műszaki Szakközépiskola 15 diákja 2022. február 21-én vért adott a komáromi kórházban. A Diák Vércsepp elnevezésű program rámutat arra, hogy miért fontos már fiatal korban rendszeresen részt venni az önkéntes véradáson, s hogy megfelelő mennyiségű vér álljon az egészségügyi intézmények rendelkezésére. Ezen kívül a program keretében köszönetet nyilvánítanak a véradóknak, akik döntésükkel képesek emberi életeket menteni. A vér semmi mással nem pótolható. A vérre szoruló betegek ellátása ezért a véradókon múlik. Odaadni magunkat, segíteni egy másik emberen: igazán nagyszerű dolog. Nagyon büszkék vagyunk, és örülünk annak, hogy diákjaink pozitívan viszonyultak e kezdeményezéshez, és rászánták magukat a véradásra.

      A programot Mgr. Alexandra Baka Büi szervezte meg.

     • Súťaž Heuréka! - Heuréka! vetélkedő

     • Aj v školskom roku 2021/2022 boli žiaci našej školy pozvaní na súťaž „Heuréka!“ - tentoraz zameranú na tému Maďari cestujúci po svete, ktorá sa uskutočnila online v novembri 2021. Účastníkmi súťaže boli stredoškoláci zo šiestich škôl. Usporiadatelia pre nich pripravili veľmi kvalitný kreatívny súbor úloh preverujúci predovšetkým vedomosti o slávnych maďarských cestovateľoch, objaviteľoch a vedcoch skúmajúcich exotické krajiny, v menšej miere potom žiaci preukazovali logické zručnosti. Našu školu reprezentovali traja študenti z triedy II.CM: Martin Valentín Mastis, Vanessa Szulcsányiová a Liana Belokostolská. Študenti sa na súťaž pripravovali viac ako mesiac. V silnej konkurencii dosiahli dobré výsledky a odchádzali s pocitom spokojnosti so svojimi výkonmi. Našim študentom patrí poďakovanie za účasť, ktorou prispeli k šíreniu dobrej povesti našej školy.

      Žiakov na súťaž pripravila: Mgr. Alexandra Baka Büi

      Iskolánk diákjai az idei tanévben is meghívást kaptak a Heuréka vetélkedőre, amelyet 2021. novemberében online rendeztek meg. A „Heuréka!” elnevezésű verseny idei témája a világjáró magyarok voltak, amely a magyar felfedezőkre, a világjárókra, az egzotikus tájakon kutató, s e tájakat népszerűsítő magyar tudósokra fókuszált. Hat iskola diákjai mérettettek meg a kétfordulós vetélkedőn. A rendezők rendkívül színvonalas és kreatív feladatsort állítottak össze, mely elsősorban a tárgyi tudást mérte fel, kisebb részben a logikai készségeket is. Iskolánkat három diák képviselte a II.CM osztályból, név szerint: Belokostolská Liana, Mastiš Martin Valentín és Szulcsányiová Vanessa. A diákok több mint egy hónapig készültek a versenyre. Az erős mezőnyben becsülettel helytálltak és a középmezőnyben végeztek. Diákjainknak köszönjük a részvételt, és hogy öregbítették iskolánk jó hírnevét.

      Felkészítő tanár: Mgr. Alexandra Baka Büi

     • Krajské kolo OĽP stredoškolskej mládeže 2021/2022 - Kerületi forduló az Emberi Jogok Olimpiásza a középiskolás fiatalok körében 2021/2022

     • 10. februára 2022 prebehlo online Krajské kolo už 24. ročníka  Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorého nosná téma bola: DIGITÁLNY VEK: HROZBA ALEBO ŠANCA PRE ĽUDSKÉ PRÁVA?

      Našu školu reprezentovala Monika Gerencsériová z I.A, ktorá z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie súťažila online v tomto školskom roku z priestorov školy. 

      Na webovom sídle www.olp.sk. sa 10.2. prihlásilo a zaregistrovalo 39 študentov zo stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja. Súťažiaci v čase od 8:00 do 8:30 vyplnili povinné údaje a „odklikom“  deklarovali  svoj samostatný výkon.

      V čase od 8:30 – 9:15 účastníci súťaže absolvovali prvú časť krajského kola, ktorej výsledky sa študenti dozvedeli od krajskej komisie OĽP cca o 10:00 na už uvedenej stránke. Aj keď výsledok našej súťažiacej na postup do ústnej časti súťaže nepostačoval, Monike za jej snaživý výkon pri riešení testových úloh a reprezentáciu našej školy touto formou ĎAKUJEME.

      Organizovala:

      Mgr. Elena Szabóová

      2022. február 10-én került megrendezésre az Emberi Jogok Olimpiászának 24. évada a középiskolás fiatalok körében, amelynek témája a Digitális kor: Veszély vagy lehetőség az emberi jogok tükrében? volt.

      Iskolánkat Gerencsériová Monika képviselte az I.A osztályból, aki a pandémiás helyzet következtében idén online versenyzett az iskolából.

      Az olp.sk weboldalon 2022.02.10-én a Nyitrai kerület diákjai közül 39-en regisztráltak a versenyre. A versenyzők reggel 8:00-tól 8:30-ig tölthették ki a regisztrációhoz szükséges adatokat.

      8:30 – 9:15 óra között a résztvevők teljesítették a kerületi forduló első részét, amelynek az eredményét 10:00 óra körül tudták meg a diákok a már említett weboldalon. Diákunknak a legnagyobb igyekezete ellenére sem sikerült tovább jutnia a verseny következő szintjére, de a tesztek megoldásánál nyújtott eredményére nagyon büszkék vagyunk, és ezúton is köszönjük részvételét.

      Szervezte:

      Mgr. Elena Szabóová

     • Szép Magyar Beszéd 2021/2022 - Súťaž Pekná maďarská reč 2021/2022

     • 2022. január 26-án rendeztük meg a Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulóját. A résztvevők feladata egy hozott szöveg felolvasása, egy saját szöveg megalkotása és előadása, valamint egy számukra ismeretlen szöveg felolvasása volt. Sajnos a járványhelyzet alaposan megtizedelte a jelentkezők névsorát. Ennek ellenére a 9 bátor jelentkező közül Cseh Sándor, az I.BM osztály tanulója remek előadói tehetségéről tanúbizonyságot téve megnyerte a fordulót. A második helyen Földes Bence, a harmadikon Öllös Zoltán végzett (mindketten a III.BM osztály tanulói). Gratulálunk a győzteseknek!

      Szervezte: Mgr. Kolek Ján

      26. januára 2022 sme usporiadali školské kolo súťaže Pekná maďarská reč. Účastníci mali tri úlohy: prečítať si vybraný známy text, vytvoriť si vlastný text a následne predniesť a prečítať si pre nich neznámy text. Bohužiaľ, pandemická situácia nám nedovolila, aby žiaci boli prítomní v plánovanom počte. Napriek tomu deviati smelí žiaci predsa len prišli, z ktorých bol najšikovnejším Sándor Cseh z triedy I.BM. Ukázal svoje výborné prednášateľské schopnosti a stal sa víťazom kola. Druhé miesto získal Bence Földes, tretie Zoltán Öllös (obaja z triedy III.BM). Víťazom srdečne gratulujeme!

      Organizátor: Mgr. Kolek Ján

       

     • Recitačná súťaž Mihálya Tompu – školské kolo, Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – iskolai forduló

     • Iskolánkban 2022. február 1-jén került megrendezésre a XXX. Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Országos Verseny iskolai fordulója, melyen 11 diák vett részt. A diákok a IV. kategóriában két műfajban, versben és prózában mutatták meg tehetségüket. A zsűri nem volt könnyű helyzetben, hiszen nagyon jó előadásokat hallhattak. Sajnos mindenki nem juthatott tovább, így 1-1 diák képviseli iskolánkat a következő fordulóban.

      Helyezések:

      Vers:

      1. helyezett – Döme Štefan (I.CM)
      2. helyezett – Kökényová Eva (II.CM)
      3. helyezett – Botka Vivien (III.CM)

      Próza:

      1. helyezett – Dingová Klaudia (II.CM)

      A következő fordulóban Döme Štefan és Dingová Klaudia fogja öregbíteni iskolánk hírnevét.

      Gratulálunk!

      Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy. Súťaž sa konala dňa 01.02.2022. Súťažilo sa v IV. kategórii v prednese poézie a prózy. Na súťaž sa žiaci svedomito pripravili a ich ukážky boli pútavé. Porota zhodnotila prednes a rozhodla o umiestnení žiakov nasledovne:

      Poézia:

      1. miesto – Döme Štefan (I.CM)
      2. miesto – Kökényová Eva (II.CM)
      3. miesto– Botka Vivien (III.CM)

      Próza:

      1. miesto – Dingová Klaudia (II.CM)

      Do regionálneho kola postupuje Štefan Döme v IV. kategórii – prednes poézie a Dingová Klaudia v IV. kategórii – prednes prózy.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme!

     • Olympiáda ľudských práv - Emberi jogok olimpiásza

     • V školskom roku 2021 - 2022 prebieha už XXIV. ročník Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorého nosná téma má názov Digitálny vek: hrozba alebo šanca pre ľudské práva? Forma a obsah školského kola bola zvolená najmä s ohľadom na platné hygienicko-epidemiologické opatrenia spojené so šírením pandémie. Školské kolo sa teda na našej škole konalo prezenčne aj dištančne dňa 10.12.2020. Zúčastnilo sa ho desať žiakov z tried: I.A, II.A, III.A. Po vyhodnotení zadaného testu vzniklo spomedzi zúčastnených toto poradie:

      1. miesto – Ladislav Jakab – II.A,

      2. miesto – Monika Gerencsériová – I.A,

      3. miesto  - Marek Ježo - I.A.

      Víťazom blahoželáme.

      Organizovala: Mgr. Elena Szabóová

      A 2021-2022-es tanévben már a XXIV. évfolyama került megrendezésre az Emberi jogok olimpiászának a középiskolás diákok körében, amelynek témája a következő volt: Digitális kor: veszély vagy lehetőség az emberi jogokat tekintve? Az iskolai fordulóra formai és tartalmi szempontból is rányomták a bélyegüket a hatályos járványügyi intézkedések, illetve a pandémiás helyzet. Az iskolai forduló így nálunk kétféleképpen zajlott 2020. december 10-én: távúton és jelenléti formában. Összesen tíz tanuló vett részt a megmérettetésen: az I.A, II.A és III.A osztályokból. A megadott teszt kiértékelése után a következő eredmény született: 

      1. Hely – Jakab Ladislav – II.A, 
      2. Hely – Gerencsériová Monika – I.A, 
      3. Hely – Ježo Marek - I.A.

      A győzteseknek gratulálunk. 

      Szervezte: Mgr. Elena Szabóová

     • Szakma Sztár 2022

     • A jó szakma felér egy diplomával - Szakma Sztár 2022

      Hviezda odboru alebo Szakma Sztár 2022 je súťaž pre žiakov študujúcich v stredných odborných školách. Súťaž vyhlasuje Maďarská obchodná a priemyselná komora a môžu sa jej zúčastniť a žiaci zo Slovenska zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Cieľom tejto súťaže je podpora stredného odborného vzdelávania, ktorého absolventi sú na trhu práce stále viac žiadaní.

      V našej škole sa 17. januára 2022 konalo obvodné kolo tejto súťaže. Súťaže sa zúčastnili žiaci III.EM učebného odboru stolármaliar, žiaci II. BM študijného odboru mechanik elektrotechnik a žiaci III.CM študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výrobykomerčný pracovník v doprave.

      Súťaž bola náročná, mala písomnú formu, v ktorej mali žiaci odpovedať na odborné otázky a  mali vyriešiť praktické úlohy z odboru, pričom museli využiť širokú paletu svojich vedomostí a zručností.


      A Szakma Sztár 2022 a szakközépiskolás diákok szakmai versenye. A versenyt a Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara hirdeti meg és a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák diákjai is részt vehetnek rajta. A verseny célja a középfokú szakmai oktatás támogatása, mivel a munkaerőpiacon egyre nagyobb a szakemberhiány.

      Iskolánkban 2022. január 17- én került sor a verseny kerületi fordulójára, amelyen a III.EM osztály asztalosai és festői, valamint a III.CM fa- és bútoripari technikusai vettek részt. Továbbá a versenybe bekapcsolódtak a II. BM villamos műszerészei és a II. CM, III. CM szállítmányozási ügyintézői.

       A szinvonalas írásbeli versenyen a diákoknak elméleti és gyakorlati  tudásukról egyaránt számot kellett adni, valamint gyakorlati feladatokat kellet megoldani, amelyekhez fel kellet használniuk  tudásuk és készségeik széles skáláját.


      Zaznamenali: Ing. Augustín Ondrejkovič, Ing. Judita Wagnerová

     • Informatická súťaž „E-hód“ - E-hód informatikai verseny

     • Bebras: Medzinárodná informatická a počítačová zručností súťaž (International Contest on Informatics and Computer Fluency) – PRE VŠETKÝCH

      E-hód je maďarský partner iniciatívy Bebras. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras. Informatickú súťaž, Bebras založila v roku 2004 prof. Dr. Valentina Dagienė v Litve.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Súťaže v roku 2021 sa zúčastnilo 33 467 žiakov z 305 škôl, medzi nimi aj naša škola: 19. novembra v kategórií senior (4 žiaci) a 18. novembra v kategórií junior (13 žiakov). Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 216. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      Kategória junior:

      1. Ádám Kliment                  I.BM            128 bodov
      1. Imre Zsoldos                     II.CM           128 bodov
      1. Botond Banzi                    I.BM            116 bodov
      2. Filip Varga                       II.CM           112 bodov
      3. Mátyás Mellék                  I.BM            104 bodov

      Kategória senior:

      1. Štefan Pifko                     III.CM          84 bodov
      2. Dávid Csernyánszky         III.CM          76 bodov
      3. Vivien Vašmerová            III.CM          52 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Erika Csintalan.

      Bebras: Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny (International Contest on Informatics and Computer Fluency) – MINDENKINEK

      A HÓDítsd meg a biteket a BEBRAS-kezdeményezés magyar partnere. A verseny szimbóluma egy 
      szorgalmas, intelligens és érzékeny hód lett, ezért is nevezik a versenyt litván nyelven 
      Bebrasnak. A Bebras Dr. Valentina Dagienė litván professzor által 2004-ben életre keltett 
      kezdeményezés. 

      A verseny fő célja az információs és kommunikációs technológiák (IKT) iránti érdeklődés felkeltése minden diák körében. A pályázat az IKT-használatot kívánja kezdeményezni a gyermekek körében, ösztönözni őket a modern technológiák intenzívebb és kreatívabb tanulási használatára.

      A 2021-es versenyen 305 iskola 33 467 diákja vett részt, köztük iskolánk is november 19. a senior kategóriában 4 diákkal és november 18. a junior kategóriában 13 diákkal. Az elérhető maximális pontszám 216 volt. Az eredmények a következők lettek:

      Junior kategória:

      1. Ádám Kliment                  I.BM            128 pont
      1. Imre Zsoldos                     II.CM           128 pont
      1. Botond Banzi                    I.BM            116 pont
      2. Filip Varga                       II.CM           112 pont
      3. Mátyás Mellék                  I.BM            104 pont

      Senior kategória:

      1. Štefan Pifko                      III.CM          84 pont
      2. Dávid Csernyánszky         III.CM          76 pont
      3. Vivien Vašmerová            III.CM          52 pont

      Minden résztvevőnek szeretettel gratulálunk!

      A verseny lebonyolítását Mgr. Csintalan Erika végezte.

     • Celoslovenská súťaž „EXPERT 2021“ - Összszlovákiai verseny „EXPERT 2021“

     • Dňa 30.11.2021 prebehla celoplošne na všetkých základných a stredných školách Slovenska, súťaž „Expert 2021“, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Súťažiaci si tento rok mohli vybrať dve ľubovoľné témy z nasledujúcich okruhov:

      1. Od Dunaja k Tatrám

      2. Mozgolamy

      3. Svetobežník

      4. Tajomstvá prírody

      5. Hovoríš po anglicky?

      6. Góly , body, sekundy

      Svoje vedomosti si zmeralo 8 študentov v kategórii „Expert O12“. Na vypracovanie úloh mali čistý čas 60 minút.

      Súťaž bude vyhodnotená centrálne v priebehu mesiaca január 2022.

      Mgr. Angela Harisová , školská organizátorka

      2021. november 30-án tartották meg a szlovákiai alap- és középiskolákon az „Expert 2021“ versenyt, amelybe a mi iskolánkból is bekapcsolódtak a diákok. A versenyzők két témát választhattak a következő témakörökből:

      1. A Dunától a Tátráig

      2. Keresztrejtvények

      3. Világjáró

      4. A természet titkai

      5. Beszélsz angolul?

      6. Gólok, pontok, másodpercek

      Az „Expert“ O12 kategóriájában iskolánkból nyolc diák méretette meg magát. A feladatok kidolgozására 60 perc volt meghatározva.

      A versenyt központilag értékelik ki 2022 januárjában.

      Mgr. Haris Angéla, iskolai szervező

     • „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov v SOŠT – MSZKI v Komárne“ - „SOŠT – MSZKI diákjainak regionális és multikulturális nevelése“

     • V mesiacoch október a november sa v rámci projektu „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov v SOŠT – MSZKI v Komárne“ realizovali rôzne aktivity. Žiaci sa zúčastnili prednášok  na zvyšovanie finančnej gramotnosti s tematikou „Život na dlh“ a „Rodinný a osobný rozpočet“. So záujmom a zároveň aj smútkom v duši si vypočuli prednášku spojenú s besedou o holokauste. Prednáška bola spojená aj s krátkym filmom, kde sa žiaci našej školy rozprávali s dámou, ktorá túto strašnú epizódu dejín prežila. 

      Keďže sa blížia Vianoce, žiaci sa v rámci tvorivých dielní vrhli na zdobenie medovníčkov, ktoré samozrejme aj ochutnali a ponúkli spolužiakom. 

      Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

      Judita Wagnerová 

      Október és november hónapjában  iskolánk diákjai bekapcsolódtak a „SOŠT – MSZKI diákjainak regionális és multikulturális nevelése“ pályázatba. Pénzügyi ismereteik bővítése céljából részt vettek „Az élet hitelre“ és „A családi és személyi költségvetés“ című előadásokon. Érdeklődéssel és szomorúsággal a lelkükben hallgatták meg a holokausztról szóló előadást valamint nézték meg azt az interjút,  melyet  iskolánk diákjai készítettek egy komáromi holokauszt túlélő hölggyel. Karácsony közeledtével pedig  diákjaink az alkotó műhelyek keretében mézeskalácsokat díszítettek, kóstoltak és kínáltak az iskolatársaiknak. 

      A projektet a Nyitra Megye Önkormányzata támogatta pénzügyileg. 

      Wagner Judit  

     • ,,Červené stužky” - „Vörös szalagok“

     • Žiaci Strednej odbornej školy technickej v Komárne sa aj tento rok zapojili do jubilejného 15. ročníka celoslovenskej súťaže s názvom ,,Červené stužky“, ktorá sa uskutočnila v rámci Svetového dňa boja proti AIDS. Napriek tomu, že tento školský rok je opäť ovplyvňovaný pandémiou, podarilo sa nám realizovať rôzne aktivity.

      Naši grafici mali opäť  za úlohu navrhnúť redizajn loga červenej stužky.  Žiak - Imrich Zsoldos - z triedy II. CM za svoju prácu dostal čestné uznanie a bol pozvaný na online vyhodnotenie Celoslovenskej výtvarnej súťaže Červených stužiek.

      Žiaci z I. A triedy - Monika Gerencsériová, Patrik Horváth a Marek Ježo sa zapojili do 6. ročníka Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia, ktorá bola realizovaná online  16. 11. 2021. Vzhľadom na veľmi silnú konkurenciu a vysoké nároky súťaže naši žiaci nepostúpili do ďalšieho kola, ale - ako počas prípravy, tak aj pri súťaži - získali cenné vedomosti. Ich úsilie bolo odmenené diplomom za účasť.

      Žiačky z II. CM triedy - Liana Belokostolská, Bianka Bertóková a Klaudia Dingová pripravili pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ktorým je 1. december -  nástenku. Počas jej prípravy dievčatá živo diskutovali o svojich názoroch na posolstvo červenej stužky.

      Pre žiakov I. NM triedy bola zorganizovaná beseda na tému „Obchodovanie s ľuďmi“. Časť prednášky bola venovaná tematike zneužívania žien. Postupne sa hovorilo o intímnej problematike, pričom bola reč aj o pohlavných chorobách. Žiaci sa v tejto tematike na začiatku necítili konformne, ale postupne pochopili dôležitosť zaoberania sa aj s uvedenými problémami.

      Dúfame, že v budúcnosti, keď naše možnosti nebude obmedzovať pandémia, bude možné realizovať aj viac aktivít z ponuky tejto kampane a rozšírime aj rady žiakov, ktorí sa ich zúčastnia.

      Koordinátorka: Misák Adriana

      "Vörös szalagok" elnevezésű országos versenyen, amely az AIDS világnapja alkalmából zajlott. Annak ellenére, hogy az idei tanévre ismét rányomta bélyegét a világjárvány, sikerült különböző tevékenységeket megvalósítanunk.

      Grafikusainkat már hagyományosan a vörös szalag logójának újratervezésével bíztuk meg. Zsoldos Imre tanulónk a II.CM osztályból tiszteletbeli elismerésben részesült munkájáért, és meghívást kapott az Országos Vörös Szalagok Művészeti Verseny online kiértékelésére.

      Iskolánk I.A osztályos tanulói, Monika Gerencsériová, Patrik Horváth és Marek Ježo részt vettek a 6. Országos HIV/AIDS Megelőzési Versenyen, amely 2021. november 16-án került megrendezésre online formában. A nagyon erős mezőnyben a verseny magas követelményei miatt tanulóink sajnos nem jutottak tovább a következő fordulóba, de mind a felkészülés, mind a verseny alatt értékes ismeretekkel gazdagodtak. Erőfeszítéseikért részvételi oklevélben részesültek.

      December 1-jén tartjuk az AIDS világnapját, amely alkalmából Belokostolská Liana, Bertók Bianka és Dinga Klaudia, II.CM osztályos tanulóink faliújságot készítettek. Az elkészítés során a lányok élénk vitát folytattak arról, hogy mit gondolnak a vörös szalag üzenetéről.

      Az I.NM osztály tanulói számára "Emberkereskedelem" témakörben szerveztünk előadást. Ennek egy részében a nőkkel szembeni erőszakról és a nemi betegségekről is szó esett. Az intim kérdések megvitatása során a tanulók kezdetben feszélyezve érezték magukat, de fokozatosan megértették, hogy fontos ezekkel a témákkal is foglalkozni.

      Reméljük, hogy a jövőben, amikor lehetőségeinket nem korlátozza a világjárvány, több olyan tevékenységet tudunk majd megvalósítani, amelyeket ez a kampány kínál, és bővíthetjük az azokban részt vevő tanulóink körét.

      Koordinátor: Misák Adriana