• Športový deň ,,Challenge Day“ - Sportnap ,,Challenge Day“

     • Na našej škole sa uskutočnil dňa 19.11. 2021 športový deň s tematikou ,,Challenge Day“. Náš projekt bol súčasťou kampane European School Sport Day. Cieľom nášho projektu bolo nabádať žiakov a učiteľov k pohybu, a to nielen počas akcie, ale aj po celý rok. Na rôznych stanovištiach záujemcov čakali rôzne výzvy. Celý deň sa niesol v športovom duchu, žiaci si mohli vyskúšať basketbal, stolný tenis, spinning, cvičenie so švihadlom a kulturistiku. Cieľom podujatia bolo podporiť pohyb, šport a zdravý životný štýl.

      Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Organizovala: PhDr. Ing. Katarína Baloghová

      Iskolánk tornatermében  2021 november 11-én sportnap megrendezésére került sor ,,Challenge Day“ megnevezéssel, amely a European School Sport Day kampány része volt. Projektünk célja az volt, hogy a tanulókat  és a tanárokat mozgásra ösztönözzük nem csak a rendezvény ideje alatt, hanem egész évben. Különféle kihívások várták az érdeklődőket különböző sportágakban, mint például: kosárlabda, asztalitenisz, spinning, ugrókötelezés és testépítés. A rendezvény célja a mozgás, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése volt.

      A sportnap   Nyitra Megye Önkormányzatának a pénzügyi támogatásával jött létre.

      A sportnapot szervezte: PhDr. Ing. Katarína Baloghová

     • Turnaj v halovom futbale - Teremfoci bajnokság

     • Na našej škole sa v mesiacoch október a november konal turnaj v halovom futbale medzi jednotlivými ročníkmi. Cieľom turnaja bolo vytvorenie návyku pravidelnej telesnej aktivity  u mladých ľudí, ktorá by sa stala súčasťou ich hodnotového rebríčka.

      Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev, pričom prvý ročník postavil dve družstvá.  Zápasy sa odohrávali v dobrej atmosfére, podľa pravidiel halového futbalu. Na zápasoch prevládalo športové správanie sa hráčov. Družstvá často prišli povzbudzovať aj ich spolužiaci a spolužiačky.

      Vznikli nasledovné výsledky:

      Najlepším strelcom turnaja bol Illés Dániel z triedy  IV.BM.

      Na treťom mieste skončil III. ročník.

      Na druhom mieste sa umiestnil  II. ročník.

      Turnaj vyhral IV. ročník.

      Víťazom gratulujeme!

      Futbalový  turnaj bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Turnaj usporiadal Ing. Zoltán Vizváry.

       

      Iskolánkban október és november folyamán teremfoci bajnokság zajlott az egyes évfolyamok között. A bajnokság célja volt a rendszeres testmozgás kialakítása a fiatalok körében, amelyet befogadnak az értékrendjükbe.

      A mérkőzések kellemes körülmények között zajlottak a teremfutball szabályai szerint, diákjaink pedig sportszerű játékot mutattak be. A mérkőzések színvonalát az is növelte, hogy a csapatokat az osztálytársaik is buzdították.

      A bajnokságon következő eredmények születtek:

      A bajnokság  legtöbb gólját Illés Dániel rúgta a IV.BM osztályból

      A harmadik helyezést az III. évfolyam érte el.

      A második helyen a II. évfolyam végzett.

      A bajnokságot a IV. évfolyam nyerte meg.

      Gratulálunk a nyerteseknek!

      A teremfoci bajnokságot Nyitra Megye Önkormányzata támogatta.

      A bajnokságot Ing. Vizváry Zoltán szervezte.

     • Svetový deň upratovania 2021 - Takarítási világnap 2021

     • Pri príležitosti Svetového dňa upratovania dňa 11. novembra 2021 žiaci Strednej odbornej školy technickej (II.EM) vyčistili areál školy. Študenti zbierali a triedili odpad a skrášľovali školskú skalku. V rámci Svetového dňa upratovania OSN žiada obyvateľov Zeme, aby dbali a starali sa o svoje životné prostredie a chránili ho.

      Udržujme poriadok nielen doma, ale dávajme si pozor aj na čistotu ulíc, námestí, škôl  a pracovísk.

      Zorganizovala koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Alexandra Büiová.

      A takarítási világnap alkalmából a Műszaki Szakközépiskola másodikos diákjai (II.EM) 2021. november 11-én az iskola területén takarítottak: szemetet szedtek, amelyet később szelektáltak és az iskolai sziklakertet csinosítgatták. Az ENSZ a takarítási világnapon arra buzdítja a Föld lakóit, hogy tegyék szebbé, élhetőbbé a környezetüket, és az eredményt lehetőleg hosszú távon őrizzék meg.

      Ne csak otthon tartsunk rendet, hanem ügyeljünk az utcák, terek, iskolák, munkahelyek tisztaságára is!

      Az eseményt Mgr. Büi Alexandra környezetvédelmi koordinátor szervezte meg.

     • Súťaž v slovenskom pravopise - Szlovák helyesírási verseny

     • Dňa 5. novembra 2021 sa na našej škole konala školská Súťaž v slovenskom pravopise, do ktorej sa v tomto už IX. ročníku prihlásili žiaci zo slovenských aj maďarských tried. 

      Študentom bol nadiktovaný text v rozsahu 134 slov, ktorý preveril vedomosti účastníkov zo slovenského pravopisu. Ovládanie náročných gramatických javov si medzi sebou prišlo zmerať spolu 22 žiakov. 

      Prvé miesto patrí Monike Gerencsériovej (I.A), druhé Martinovi Riszdorferovi (II.A) a tretie Máriovi Bílemu (IV.A).

       VÍŤAZOM   GRATULUJEME. 

      Organizovala: Mgr. Elena Szabóová

      2021. november 5-én iskolánkban megrendezésre került a szlovák helyesírási verseny IX. évadja, amelybe a szlovák és magyar tanítási nyelvű osztályokból is jelentkeztek diákok.

      A versenyzőknek egy 134 szóból álló szöveget kellett hallás után leírniuk, betartva a szlovák nyelv helyesírási szabályait. Összesen 21 diák mérte össze tudását ebben az igényes nyelvtani vetélkedőben.

      Az első helyet Monika Gerencsériová szerezte meg (I.A), a második Martin Riszdorfer lett (II.A), harmadikként pedig Mário Bíly (IV.A) végzett.

      A győzteseknek szívből gratulálunk!

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku - Angol nyelvű olimpiász

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku bolo organizované na našej škole dňa 16. novembra 2021. Po napísaní testu nasledovala ústna komunikácia. Cieľom súťaže bolo prehlbovať, rozširovať, upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o štúdium angličtiny a umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci školy.
      Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal Dávid Tausk, žiak IV.A triedy a postúpil do okresného kola. Druhé miesto získala žiačka II.A triedy Nikola Ačaiová a tretie miesto Peter Majerík z III.A. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili olympiády, sa stali  úspešnými riešiteľmi. Výhercovia  boli odmenení nákupnými poukážkami do školského bufetu.

      Az angol nyelvű olimpiász iskolai versenyét 2021. november 16-án  tartottuk meg. A teszt megírása után szóbeli kommunikáció következett. A verseny célja, hogy elmélyítsük, illetve tökéletesítsük diákjaink angol nyelvű kommunikációs készségét, valamint érdeklődését az angol nyelv iránt. A verseny valamennyi résztvevője sikeres feladatmegoldó lett.
      Az első helyen Tausk Dávid a IV.A osztály tanulója végzett, a II.A tanulója Nikola Ačaiová a második, a III.A osztály tanulója Peter Majerík pedig a harmadik helyet szerezte meg. Az első három helyezettet az iskolai büfébe szóló vásárlási utalvánnyal jutalmaztuk meg.
       

     • Maják dopravy - Világítótorony a közlekedésért

     • Naša škola sa dňa 11.11.2021 zúčastnila súťaže o Cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Maják pre dopravu. Odborným garantom súťaže bola sekcia železničnej dopravy a dráh, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií a sekcia civilného letectva a vodnej dopravy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Cieľom súťaže bolo motivovať žiakov SOŠ, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a samostatnej tvorivej činnosti, vytvoriť žiakom priestor na tvorbu vlastného súťažného projektu, pri ktorom môžu v praxi tvorivo aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné zručnosti, posilniť a podporiť vzťah žiakov k študijnému odboru, rozvíjať a prehlbovať záujem žiakov o povolania v oblasti dopravy a budovať ich vzťah k budúcemu povolaniu.

      Predmetom súťaže bolo vytvorenie súťažného projektu pozostávajúceho z dvoch navzájom prepojených produktov: propagačného materiálu a multimediálnej prezentácie s charakterom reklamného spotu so slovným komentárom. Náš súťažiaci tím tvorili žiaci: Eva Kökényová - II.CM, Monika Žilinsky - IV.CM a Ján Beňo - IV.CM. Žiaci vypracovali projekt s názvom: Múdrejšia doprava pre našu budúcnosť. Súťaž sa uskutočnila v Bratislave v priestoroch hotela Tatra. Slovný komentár k prezentácii predniesli tvorcovia súťažného projektu osobne v priebehu súťaže.

      Ďakujeme žiakom za  dôstojnú reprezentáciu školy na tomto prestížnom podujatí.

      Súťažiacich pripravovala: PhDr. Ing. Katarína Baloghová

      Iskolánk diákjai 2021. november 11-én részt vett a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Miniszterének  díjáért kiírt pályázaton, amelynek megnevezése:Világítótorony a közlekedésért. A verseny szakmai kezese a minisztérium vasúti, közúti, valamint a polgári légi és vízi közlekedési szakosztálya volt. A pályázat célja a középiskolások motiválása, önálló kreatív gondolkodásra, alkotó tevékenységre való rávezetése volt, teret teremtve a tanulóknak saját versenyprojekt elkészítéséhez, amelyben kreatívan alkalmazhatják a megszerzett elméleti ismereteket és szakmai ismereteket.

      A pályázat tárgya egy versenyprojekt megalkotása volt, amely két egymással összefüggő részből állt: promóciós anyagból és szóbeli kommentárral ellátott reklámszpot jellegű multimédiás prezentációból. Versenyző csapatunk  a következő tanulókból állt: Kökény Éva - II.CM, Žilinsky Monika - IV.CM és Beňo Ján - IV.CM. A tanulók által kidolgozott versenyprojekt témája: Közlekedjünk okosabban a jövőnkért. A verseny Pozsonyban, a Tátra Hotel termeiben zajlott. Az előadáshoz a szóbeli észrevételeket a pályázati projekt készítői a verseny során személyesen fogalmazták meg.

      Köszönjük a tanulóknak, hogy méltóképpen képviselték az iskolánkat ezen a rangos rendezvényen.

      Felkészítő tanár: PhDr. Ing. Katarína Baloghová

     • Naši úspešní lovci pokladov - Sikeres kincskeresőink

     • 10. 11. 2021 sa naši traja žiaci z triedy I. BM – menovite Banzi Botond, Batta Simon Dániel a Kliment Ádám – zúčastnili celoštátnej konferencie žiakov bádajúcich po regionálnych hodnotách: Lovci pokladov XVI. Botond a Ádám sa zapojili so súťažnou prácou s názvom Holokaust a Komárno – spomienky panej Nagyné Strasszer Etelka, Simon súťažil s prednáškou a esejom s názvom Život a tvorba Györgya Battu očami svojho vnuka. Trojčlenná porota vítala prednášku o Györgyovi Battovi s veľkým nadšením, totiž tento komárňanský spisovateľ, básnik a publicista, popredný predstaviteľ maďarskej komunity na Slovensku (v našom prípade zároveň aj Simonov starý otec) už položil svoju vizitku v rôznych oblastiach v kruhu slovenskej maďarskej menšiny. Simon sa napokon umiestnil v striebornom pásme.

      Súťažná práca s tematikou holokaustu umiestnil porotu pod ešte väčšiu záťaž. Pani Etelka, ktorá vo februári dovŕši 95. rok svojho života, napriek svojmu veku je ešte stále zdravá a svieža. Vďaka svojej fantastickej memórie nám porozprávala vlastný príbeh o prežití v niekdajšom nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz takým spôsobom, že to bolo na nezaplatenie. Počas nášho zberu údajov však nás neoboznámila len s peklom v tábore v južnom Poľsku, ale sme sa dozvedeli aj o jej ceste domov. Písalo sa rok 1945, kedy Komárno sa stalo súčasťou Československa a byť Maďarom sa považovalo za hriech. Jej slová v podaní Botonda a Ádáma zapôsobili na obecenstvo až do takej miery, že v konferenčnej miestnosti radnice v Galante ovládlo ticho. Ich prezentácia bola natoľko kvalitná, že sa napokon klasifikovali v zlatom pásme.

      Pripravujúci učiteľ: Mgr. Kolek Ján

      2021. november 10-én iskolánk három I.BM osztályos diákja, név szerint Banzi Botond, Batta Simon Dániel és Kliment Ádám, a Kincskeresők XVI. – Regionális értékeket kutató diákok országos konferenciáján vett részt. Botond és Ádám Holokauszt és Komárom - Nagyné Strasszer Etelka néni visszaemlékezései c. pályamunkával, míg Simon Batta György élete és munkássága az unokája szemén keresztül c. előadásával és esszéjével indult a versenyen. A háromtagú zsűri nagy lelkesedéssel fogadta a Batta Györgyről szóló előadást, hiszen a szlovákiai magyarság jeles képviselőjeként számon tartott komáromi író, költő, publicista és újságíró (esetünkben Simon nagypapája) a szlovákiai magyarság körében már jónéhány területen letette a névjegyét. Simon végül ezüst sávos minősítésben részesült.

      A holokauszt témában elhangzott pályamunka jóval nagyobb teher alá helyezte a zsűrit. Etelka néni, aki februárban lesz 95 éves, és hajlott kora ellenére még mindíg üde és egészséges, fantasztikus memóriájának köszönhetően úgy mesélte el auswitzi túlélésének történetét, hogy az többet ér bármilyen egyéb forrásmunkánál. Adatgyűjtésünk során azonban nem csak az auswitzi poklot ismertette velünk, hanem hazatérésének történetét is, azt az 1945-ös évet, amikor Révkomárom újra Csehszlovákia része lett, és bűnnek számított magyarnak lenni. Botond és Ádám által felidézett szavai mélyen felkavarták a hallgatóságot, és percekig néma csend honolt a galántai városháza konferenciatermében. Prezentációjuk végül aranysávos minősítésben részesült.

      Felkészítő tanár: Mgr. Kolek Ján

     • Príroda Podunajska - A Duna mente élővilága

     • 5. novembra 2021 sa žiaci našej školy – trieda II.EM -  zúčastnili exkurzie v Podunajskom múzeu v Komárne, kde si prezreli expozíciu výstavy Príroda Podunajska.

      V prírodovednej zbierke múzea, ktorá sa na Slovensku radí medzi najväčšie, uskladňujú dnes viac ako 84 000 ks živočíšnych a rastlinných preparátov. Zbierka bola predstavená verejnosti počas početných krátkodobých výstav. Múzeum však od svojho vzniku až dodnes ešte nemalo stálu prírodovednú výstavu. Dlhodobá prírodovedná výstava pod názvom "Príroda Podunajska" bola otvorená v budovách múzea a knižnice vo februári 2015. Pracovníci prírodovedného oddelenia viac desaťročí trvajúcou pravidelnou zberateľskou a bádateľskou prácou postupne vytvorili zbierku dokumentujúcu prírodu Podunajska, v ktorej nájdeme aj mnoho vzácnych druhov živočíchov a rastlín.

      Inštalácia výstavy využíva veľké fotopozadia. Pred fotografiami dokresľujúcimi  charakteristické biotopy sú z prvkov zozbieraných v prírode modelované typy jednotlivých  biotopov a do nich sú umiestňované charakteristické rôzne druhy flóry a fauny (cicavce, vtáky, plazy, ryby, hmyz, huby atď.).

      Program organizovala Mgr. Büiová Alexandra, koordinátorka pre EV.

      A Műszaki Szakközépiskola II. EM osztály diákjai 2021. november 5-én tanulmányi kirándulás keretén belül ellátogattak a komáromi Duna Menti Múzeumba, ahol megtekintették a Duna mente élővilága című természettudományi kiállítást.

      A Múzeum természettudományi gyűjteményében, mely Szlovákiában a legnagyobbak közé sorolódik, napjainkban több mint 84 000 db állat- és növénypreparátumot tárolnak. A gyűjtemény számos időszaki kiállításban került bemutatásra. A múzeumnak alapításától egészen napjainkig azonban még nem volt állandó természettudományi kiállítása. 2015 februárjában megnyitották a "Duna mente élővilága" című hosszútávú természettudományi kiállítást, melyet a múzeum és könyvtár épületében tekinthettünk meg. A több évtizede tartó rendszeres gyűjtő- és kutatómunka eredményeként a természettudományi osztály dolgozói fokozatosan létrehozták a Duna mente élővilágát dokumentáló gyűjteményt, melyben számos ritka állat- és növényfaj is megtalálható.

      Az élőhelyek karakterét nagyméretű fotóhátterek illusztrálják. E fotók előtt modellálták természetes anyagokból, illetve a természetben gyűjtött elemekből az egyes élőhelytípusokat, elhelyezve bennük a jellegzetes egyedeket – a növény- és az állatvilág különféle fajait (emlősök, madarak, hüllők, halak, rovarok, gombák stb.).

      A programot Mgr. Büiová Alexandra környezetvédelmi koordinátor szervezte meg.

     • Erasmus+ 2021/2022

     • Spolufinancované Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+https://cloud1z.edupage.org/cloud?z%3AS9ektIg62oXoosmU1f7%2FkzOxPO6sFkR4zIp7iRDAJJ1brWEyfPGlOpIvYSltgnJL8o8toLXhIc%2FQbKnQ%2F8m5Rw%3D%3D

      Erasmus+ Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí

      V školskom roku 2021/2022 od 01.10.2021 do 01.10.2022 prebieha  na našej škole projekt Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí  č. 2021-1-SK01-KA122-VET-000016810 v rámci programu Erasmus+. Kľúčova akcia je vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Cieľom tohto projektu je absolvovanie časti odborného výcviku  v partnerskej škole Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma v Maďarskej republike. Do projektu sa môžu prihlásiť študenti 3. ročníka študijného odboru mechanik strojov a zariadení a študenti 3. ročníka odboru mechanik elektrotechnik.

      Ďalšie informácie: Mgr. Lilla  Lackó, koordinátorka projektu

      Tento projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+.https://cloud1z.edupage.org/cloud?z%3APvocShgmvMq5lyZS1aNm9ifi8FuTpktXVYbgthzdnQ5phKmBeDOlniwREb0ZQE1TG562SFry0G%2FlCwjvsQErIQ%3D%3D

      A projekt az Erasmus+ program támogatásával valósul meg.

      Erasmus+ Szerezz munkatapasztalatot külföldön

      A 2021/2022 - as  tanévben 2021. 10. 1. és 2022. 10. 01. között iskolánk bekapcsolódik a Szerezz munkatapasztalatot külföldön projektbe az Erasmus+ Ifjúsági cserék - egyéni mobilitás (KA1) program jóvoltából. (projektszám:  2021-1-SK01-KA122-VET-000016810) A projekt célja, hogy a résztvevő diákok a szakképzés egy részét partneriskolánkban, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziumában, Szakközépiskolájában és Kollégiumában töltsék Magyarországon. A projektbe iskolánk harmadikos  -  gépek és berendezések műszerésze és villamos műszerész szakon tanuló  diákjai jelentkezhetnek.

      Bővebb információ: Mgr. Lackó Lilla, projektvezető

       

      Kto sa môže prihlásiť? Ki jelentkezhet?

      • Žiaci študijného odboru mechanik strojov a zariadení z triedy III. BM / III. BM osztály gépek és berendezések műszerésze szakon tanuló diákjai
      • Žiaci študijného odboru mechanik elektrotechnik z triedy III. A / III. A osztály villamos műszerész szakon tanuló diákjai

      Ako sa prihlásiť? Hogyan jelentkezz?

      1. Vyplníš prihlášku / Töltsd ki a jelentkezőlapot 

      2. K prihláške priložíš: /Mellékeld:

       • životopis / az életrajzod
       • motivačný list / a motivációs levelet
       • kópiu koncoročného vysvedčenia z 2. ročníka / a tavalyi év végi bizonyítványod másolatát
       • odporúčanie triedneho učiteľa / osztályfőnököd ajánlólevelét

       

      Všetko odovzdáš koordinátorke  projektu, p. učiteľke  Lilla Lackó, A-311.

      Mindezt add le a projekt vezetőjének, Lackó Lilla tanárnőnek az A-311-es teremben.

       

      Termín podania prihlášok: 10. január 2022

      A jelentkezőlap leadásának határideje: 2022. január 10.

      Výber účastníkov

      Hodnotenie a výber vykonáva projektový tím na základe nasledovných kritérií:

      1. samostatnosť, schopnosť riešenia konfliktov - na základe odporúčania triedneho učiteľa a výchovnej    poradkyne

      2. motivácia - na základe motivačného listu a na základe mienky triedneho učiteľa a učiteľov odborných predmetov

      3. študijné výsledky a prospech v odborných predmetoch - budú uprednostňovaní žiaci s prospechom do 2,00 v teoretickom vyučovaní /vrátane odborných predmetov/ a s prospechom výborným z odborného výcviku

      4. umiestnenie na súťaži zručností na našej škole - budú uprednostňovaní žiaci s lepším umiestnením v školskom kole

      5. jazykové vedomosti - budú uprednostňovaní žiaci s prospechom z anglického jazyka do 2,50, maďarský jazyk budú ovládať na úrovni min. B1.

      6. osobnosť - hodnotíme usilovnosť, precíznosť a šikovnosť v odbore, schopnosť pracovať samostatne, schopnosť primerane reagovať na vzniknuté situácie

      7. správanie - uprednostňujeme žiakov, ktorí nemali problémy s dodržiavaním školského poriadku v škole a na školských akciách, nemali zníženú známku zo správania

      Cieľom nášho projektu je napomáhať inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov našej školy.

       

      A résztvevők kiválasztása

      Az elbírálás és a jelentkezők kiválasztása a következő feltételek alapján történik:

      1. önállóság, konfliktusmegoldás - az osztályfőnök és a nevelési tanácsadó ajánlása alapján

      2. motiváció - a motivációs levél, az osztályfőnök és a szaktanárok ajánlása alapján

      3. tanulmányi eredmények és a szaktantárgyakban elért eredmények - előnyt élveznek mindazok, akik az elméleti oktatáson 2,00 átlagot értek el, továbbá a szakmai gyakorlaton kitűnő érdemjegyben részesültek

      4.  verseny eredményei - előnyben részesülnek azok, akik az iskolában megrendezett versenyen kiváló helyezést értek el

      5. nyelvismeret - előnyben részesítjük azokat, akik angol nyelvből legalább 2,50 tanulmányi átlagot értek el, magyar nyelvtudásuk legalább B1 szintű

      6. személyiség - értékeljük a szakmához való hozzáállást, a szorgalmat, a precizitást, az önálló munkavégzést és a gyors helyzetfelismerést az osztályfőnök és a szaktanárok értékelése alapján

      7. magaviselet - előnyt élveznek azok a tanulók, akik betartották az iskolai rendszabályzat pontjait az iskolában és az iskola által szervezett eseményeken, továbbá nem került sor magaviseleti érdemjegyük lerontására

      A projekt célja, hogy iskolánk diákjai inkluzív oktatásban vegyenek részt.

       

     • Netradičné hodiny dejepisu v Novej pevnosti – Rendhagyó történelemórák a komáromi erődben

     • Dňa 18. 10. 2021 sa žiaci I.CM triedy a 19. 10. 2021 žiaci I.A zúčastnili na netradičných hodinách dejepisu pod názvom: „Nec arte, nec marte – nedobytný generál Klapka a nedobytné múry pevnosti Komárna“. Ráno o 8:30 sa naši žiaci zhromažďovali pred Leopoldovou bránou tzv. Novej pevnosti. Sem si po žiakov prišla pani sprievodkyňa Beáta Sebőová, ktorá počas dvojhodinovej prechádzky v pevnosti vysvetlila žiakom, že pevnosť v Komárne bola vybudovaná tak, aby ju žiadny nepriateľ nemohol dobyť – a to kvôli jej zemepisnej polohe  a typu bášt. Vysokokvalifikovaný výklad pani sprievodkyne sprostredkoval vnímavému poslucháčovi prechádzku dianím minulých storočí.

      Po prehliadke nasledovali zaujímavé prednášky o pevnosti, napríklad o jej využití v revolučných rokoch 1848/49, o generálovi Klapkovi aj o osude pevnostného systému po roku 1849. Na záver sa so žiakmi konal „brainstorming”, ktorého zámerom bolo získať námety o možnom využití priestorov pevnosti v budúcnosti. Podľa smelých nápadov návštevníkov sa možno v neďalekej budúcnosti objaví v pevnosti štýlová reštaurácia, hradná krčma,  viachviezdičkový hotel…

      Exkurziu organizoval Mgr. Ján Kolek

      2021. október 18-án és 19-én iskolánk I.A és I.CM osztályos tanulói rendhagyó történelemórákon vettek részt a komáromi erődben, „Nec arte, nec marte” – A legyőzhetetlen Klapka tábornok és a bevehetetlen komáromi erőd címmel.  Az izgalmas program a vár kapujában kezdődött. Ide jött az érdeklődőkért Sebő Beáta idegenvezető, aki rögtön a bemutatkozás után egy jelképes időutazásra invitálta a résztvevőket. Elmagyarázta, hogy a várat földrajzi fekvése, valamint bástyáinak felépítése és stílusa miatt szinte lehetetlen volt bevenni. 5-6 méter mély vizesárok húzódott a kapuk alatt, amelyet ostrom során a bástyákról oldalazó lövésekkel védtek a láthatatlan fedezékükben állomásozó várvédők.

      A kapuból egy két órás felfedezőút vette kezdetét, mely során az idegenvezető segítségével megismerték a vár történetét, láthatták és kibetűzhették a Ferdinánd kapu emléktábláját, jártak a régi lőszerraktárakban, felmentek a bástya tetejére, és az orosz hadsereg nyomait is felfedezték.

      A séta után három nagyon izgalmas előadást hallgattak végig, melyek Klapka György életét és tetteit, a vár 1848/49-es viszontagságait, és az 1849 utáni sorsát mutatták be napjainkig. Az előadássorozat végén a szervezők feladatul adták, hogy a diákok tartsanak ötletbörzét, mi mindent lehetne a vár falai között megvalósítani. Nem lenne meglepő, ha a közeljövőben az ötleteik alapján megjelenne a falak között egy romkocsma, egy több csillagos hotel, esetleg egy étterem…  

      A tanulmányi kirándulást Mgr. Kolek János szervezte.

     • Exkurzia do Hvezdárne v Hurbanove - Tanulmányi kirándulás az Ógyallai Csillagvizsgálóba

     • Dňa 7.10. 2021 sa žiaci z tried I.A a I.BM zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Hurbanove. Vedúci exkurzie nám porozprával o histórii hvezdárne, o významných osobnostiach, ktorým môžeme ďakovať za terajšiu podobu tejto vedeckej inštitúcie.

      Nasledovalo premietanie filmov o vesmíre, planétach, kozmonautike. V diskusii nám zodpovedali na otázky týkajúce sa možnosti života na jednotlivých planétach, zákonitostiach, ktoré platia vo vesmíre. Žiakov zaujala návšteva nového planetária, kde nám na umelej oblohe premietli planéty, súhvezdia, fázy Mesiaca, vysvetlili zatmenie Slnka, striedanie ročných období. Exkurzia rozšírila obzor vedomostí žiakov o vesmíre.

      Organizátorkou exkurzie bola Mgr. Angela Harisová.

      2021. október 7 - én az I.A és az I.BM osztály tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt az Ógyallai Csillagvizsgálóban. Az obszervatórium vezetője a diákokat megismertette a város és a csillagvizsgáló történetével, ismert személyiségekkel, akiknek a csillagvizsgáló mostani állapotát köszönheti.

      A diákok kisfilmeket néztek meg a bolygókról, az űrről és az űrhajózásról. A beszélgetés során választ kaptunk arra, hogy lehet-e élet más bolygókon, és milyen törvények uralkodnak ott. A diákokat főleg az új planetárium érdekelte, ahol filmet láthattak a csillagokról, bolygókról, a Hold fázisairól és a Napfogyatkozásról.

      A tanulmányi kirándulást Mgr. Haris Angéla szervezte.

     • Véradás – Darovanie krvi

     • A Műszaki Szakközépiskola 12 diákja 2021. október 8-án vért adott a komáromi kórházban. A Diák Vércsepp elnevezésű program rámutat arra, hogy miért fontos már fiatal korban rendszeresen részt venni az önkéntes véradáson, s hogy megfelelő mennyiségű vér álljon az egészségügyi intézmények rendelkezésére. Ezen kívül a program keretében köszönetet nyilvánítanak a véradóknak, akik döntésükkel képesek emberi életeket menteni. A vér semmi mással nem pótolható. A vérre szoruló betegek ellátása ezért a véradókon múlik. Odaadni magunkat, segíteni egy másik emberen: igazán nagyszerű dolog. Nagyon büszkék vagyunk, és örülünk annak, hogy diákjaink pozitívan viszonyultak e kezdeményezéshez, és rászánták magukat a véradásra.

      A programot Mgr. Büiová Alexandra szervezte meg.

      8. októbra 2021 v nemocnici Agel v Komárne darovalo krv 12 študentov Strednej odbornej školy technickej. Program Študentská kvapka krvi zdôrazňuje význam pravidelnej dobrovoľníckej práce v mladom veku prostredníctvom poskytovania primeraného prísunu krvi do zdravotníckych zariadení. Program vyslovuje poďakovanie darcom, ktorí sú na základe svojho rozhodnutia schopní zachraňovať ľudské životy, keďže krv sa nedá nahradiť ničím iným. Sme veľmi hrdí a tešíme sa, že naši študenti k tejto iniciatíve zaujali pozitívny postoj a rozhodli sa darovať krv – ich čin je naozaj vynikajúci.

      Program organizovala Mgr. Büiová Alexandra.

     • Prednáška pre zamestnancov "Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka" - Előadás az iskola alkalmazottainak számára "A vastag- és végbélrák megelőzése"

     • Dňa 29.09.2021 bola v našej škole organizovaná beseda s názvom Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka pre zamestnancov SOŠT-MSZKI. Preventívnu aktivitu viedla pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne p. Kristína Poláková.

      Téma bola zameraná prioritne na prevenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka. Na Slovensku je rakovina hrubého čreva 2. najčastejším zhubným nádorom a počet novozistených prípadov stále stúpa. Preto je dôležité o tom hovoriť a predísť najhoršiemu.

      Prednáška bola rozdelená na dve časti. Prvá časť bola venovaná chorobám týkajúcich sa hrubého čreva. Hovorilo sa o dôležitosti včasného odhalenia choroby, ktoré výrazne zlepšuje možnosti a účinnosť liečby.

      Druhá časť prednášky bola zameraná na prevenciu choroby hrubého čreva. Zdôraznené bolo, že zdravý životný štýl pomôže eliminovať rizikové faktory. Odborníci tiež radia nepodceniť pitný režim. V neposlednom rade sa hovorilo o skríningu, teda o včasnom odhalení tzv. predrakovinových stavov. Na konci prednášky učitelia vyplnili dotazník o dôležitosti tejto témy. 

      2021. szeptember 29-én iskolánkban előadásra került sor az iskola alkalmazottainak számára A vastag- és végbélrák megelőzése címmel. A megelőző tevékenységet a Regionális Közegészségügyi Hivatal komáromi fiókjának munkatársa, Poláková Kristina vezette.

      A téma elsősorban a vastagbélrák megelőzésére összpontosított. Szlovákiában a vastagbélrák a 2. leggyakoribb rosszindulatú daganat, és az újonnan diagnosztizált esetek száma továbbra is növekszik. Ezért fontos beszélni róla, és megelőzni a legrosszabbat.

      Az előadás két részből állt. Az első rész a vastagbéllel kapcsolatos betegségekről szólt. Szó esett a betegségek korai felismeréséről, ami jelentősen javítja a kezelés lehetőségeit és hatékonyságát.

      Az előadás második része a vastagbélbetegségek megelőzésével foglalkozott. Hangsúlyozták, hogy az egészséges életmód segít kiküszöbölni a kockázati tényezőket. A szakértők azt is tanácsolják, hogy ne becsüljük le a rendszeres folyadékpótlás jelentőségét, és igyunk megfelelő mennyiségű folyadékot. Végül, de nem utolsósorban szó esett a szűrésről, vagyis az úgynevezett rákmegelőző állapotok korai felismeréséről. Az előadás végén a tanárok kitöltöttek egy kérdőívet a téma fontosságáról.

    • „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” - „Népi játékok – Készítsd magad!”
     • „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” - „Népi játékok – Készítsd magad!”

     • Naša škola bola v uplynulých dňoch miestom zážitkového učenia. Cieľom projektu „Ľudová hračka- vyrob si ju sám!” je vyrobiť tradičnú ľudovú hračku z prírodných materiálov. Podujatia sa zúčastnili žiaci I.FM (stolári), a žiaci I.BM (operátori v drevárskej a nábytkárskej výrobe). Ich úlohou bolo vyhotoviť kladivkové klopadlo.

      Aktívnou účasťou  žiakov našej školy  v projekte „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” chceme oživiť, obnoviť a zachovať časť našej národnej identity súvisiacej s regiónom, v ktorom žijeme.

      Ing. Augustín Ondrejkovič

      Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Iskolánk alkotóműhely formájában a tanulók élménytanulásának helyszíne volt. A „Népi játékok – Készítsd magad!” projekt célja, hogy megismertesse a tanulókkal a hagyományos népi játékok elkészítésének módjait, természetes anyagokból gyermekjátékot készítsenek. A rendezvényen az I.FM (asztalosok), és az I.BM (faipari technikusok) tanulói vettek részt. Feladatuk egy kalapácsos kereplő elkészítése volt.

      A tanulók aktív részvételével a projektben felélesztjük a régiónkra jellemző kézműves hagyományokat, ezáltal hozzájárulunk nemzeti identitásunk megőrzéséhez.

      Ing. Augustín Ondrejkovič

     • Celoštátna výtvarná súťaž Károlya Harmosa - Harmos Károly Képzőművészeti verseny

     • V školskom roku 2020/2021 štyri žiačky z našej školy Szilvia Bölcskeiová, Viktória Vargová, Erika Jakabová a Jázmin Csekes sa zúčastnili na 14. CELOŠTÁTNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI KÁROLYA HARMOSA, ktorú organizoval Zväz maďarských pedagógov na Slovensku. Vyhodnotenie prihlásených diel sa z dôvodu pandemickej situácie uskutočnilo až v tomto školskom roku začiatkom septembra. Zo 798 prijatých prác spomedzi 75 zúčastnených škôl odborná porota ocenila 54 diel. V kategórii stredné školy bolo ocenených 7 prác zo 46 prihlásených diel, vrátane akvarelu s názvom „Dvojbytie“ našej žiačky Eriky Jakabovej. Vybrané diela sú vystavené v Slovenskom národnom múzeu v Múzeu maďarskej kultúry na Slovensku na Žižkovej ulici v Bratislave.

      Srdečne blahoželáme Erike k úspechu!

      Mgr. Ing. Adriana Misák

      Iskolánk négy tanulója Bölcskei Szilvia, Varga Viktória, Jakab Erika és Csekes Jázmin a 2020/2021-es tanévben részt vett a Magyar Pedagógusok Szövetsége által immár 14. alkalommal megrendezett HARMOS KÁROLY KÉPZŐMŰVÉSZETI versenyen. A pályaművek kiértékelése a pandémiás helyzet miatt csak az idei tanév kezdetén történt meg. A 75 résztvevő iskolából érkezett 798 alkotásból a szakmai zsűri 54 alkotást díjazott.

      A középiskolás kategóriában 46 pályamű érkezett be, ebből 7 művet díjaztak, melyek között tanulónk, Jakab Erika „Kettőslét” című akvarellje is szerepel. A kiválasztott alkotások megtekinthetők a Szlovák Nemzeti Múzeum a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában Pozsonyban a Žižkova utcában.

      Szívből gratulálunk Erikának az elért eredményhez!

      Mgr. Ing. Misák Adriana

     • Návšteva Podunajského múzea - Duna Menti Múzeum látogatása

     • Dňa 29.06.2021 triedy 1. ročníkov našej školy ( I.BM, I.CM, I.EM, I.DM) v rámci kultúrneho programu navštívili Podunajské múzeum v Komárne. Žiaci si najprv  pozreli historický vývoj Komárna a okolia od praveku do roku 1849 a národopis regiónu. Expozícia bola  členená na tri časti: archeologickú, historickú a etnografickú.

      Potom si pozreli aktuálnu výstavbu,  ktorá je venovaná pamiatke Zoltána Fábryho pri príležitosti päťdesiateho výročia jeho smrti.

      Nakoniec prešli do Reprezentačnej  sály – obrazárne. Jednu z čelných stien reprezentačnej sály múzea zdobí rozmerná olejomaľba Bitka pri Bánhide od maďarského realistického maliara Árpáda Fesztyho.

      Mgr. Tamara Szentiványi

      Iskolánk 1. évfolyamos diákjai 2021. június 29-én kulturális program keretén belül ellátogattak a komáromi Duna Mente Múzeumba.

      A diákok először megtekintették a Komárom és vidékének történelmi fejlődését az őskortól 1849-ig és a régió néprajzi jellegzetességeit. Az állandó kiállítás régészeti, történeti és néprajzi jellegű részekre tagolódik.

      Ezt követően az aktuális kiállítást tekinthették meg, amellyel Fábry Zoltán halálának 50. évfordulójára emlékeznek.

      Legvégül betekinthettek a múzeum dísztermébe, amely egyben képtár is. A múzeum dísztermének egyik főfalát Feszty Árpád Bánhidai Csata című nagyméretű olajfestménye díszíti.

      Mgr. Szentiványi Tamara

     • Múzeum holokaustu v Seredi

     • Dňa 29.6.2021 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi.  V múzeu si žiaci  najprv vypočuli prednášku na tému Deti a holokaust. Potom si pozreli expozíciu, rozloženú do  4 barakov. Pohľad do budúcnosti sa hlboko dotkol detí, vidiac to, akých krutostí sa môže dopustiť  diktátorský režim. Exkurzia sa uskutočnila v rámci projektu na podporu kultúry v Nitrianskom samosprávnom  kraji na tému „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov v SOŠT – MSZKI v Komárne“. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

      Judita Wagnerová

      2021. június 29 –én  iskolánk tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt a szeredi Holokauszt Múzeumban. A diákok először egy „Gyerekek és a holokauszt“ témájú előadáson vettek részt, majd megtekintették a kiállítást, amely 4 barakban van elhelyezve. Ez a  visszapillantás a múltba a gyerekeket mélyen megérintette látva azt, hogy egy diktatórikus rendszer milyen kegyetlenségekre képes. A tanulmányi kirándulás  Nyitra megye önkormányzatának a pénzügyi támogatásáva jött létre.

      Wagner Judit

     • „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!“

     • Aj v tomto roku sa vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja a dotácie z jeho rozpočtu  na podporu kultúry realizuje projekt „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!“. Cieľom projektu je motivovať žiakov k vlastnej tvorbe, k ľudovým remeslám, zvykom a umeniu. Aj keď jarná časť aktivít bola do značnej miery ovplyvnená situáciou súvisiacou s pandémiou, predsa sa žiaci základnej školy na Rozmarínovej ulici a základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici mieru v Komárne veľmi úspešne zapojili do aktivít projektu a spestrili si tak koniec uplynulého školského roka. Veď posúďte!

      Na tých ostatných žiakov z iných škôl sa tešíme na jeseň nasledujúceho školského roka.

      Ing. Augustín Ondrejkovič

     • Medzinárodná matematická súťaž „ Matematický klokan 2021“ - Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 2021

     • V dňoch 20.4.2021 a 21.4.2021  prebehla netradičnou online formou medzinárodná súťaž „Matematický klokan 2021“, do ktorej  sa pravidelne zapájajú žiaci základných a stredných škôl z celého sveta. Súťaž prebehla v daný deň na všetkých zapojených školách v rozdielnych kategóriách podľa vekových skupín zapojených žiakov.

      Do súťaže sa na Slovensku v školskom roku 2020/2021 zapojilo 34 011 žiakov, z našej školy sa zapojilo 10 žiakov. V kategórii „Kadet O12“ súťažilo 5 žiakov, v kategórii „Junior O34“ 5 žiakov. Súťažiaci riešili 24 logických úloh a na ich vypracovanie mali čistý čas  60 minút. Testy boli vyhodnotené centrálne.

      Poradie najúspešnejších žiakov v rámci našej školy je nasledovné:

      Kategória „Kadet O12“

      1. Patrik Sztolárik       (v rámci SR 442. miesto)

      2. Peter Majerik          (v rámci SR 442. miesto)

      3. Ladislav Jakab        (v rámci SR 718. miesto)

       

      Kategória „Junior O34“  

      1. Márió Bílý              (v rámci SR 133. miesto)

      2. Krisztián Uzsák      (v rámci SR 279. miesto)

      3. Richard Konečný   (v rámci SR 376. miesto)

      K dosiahnutým výsledkom každému srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže na škole bola Mgr. Angela Harisová

       

      A Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny, amelybe az egész világból kapcsolódnak be alap- és középiskolák, a 2021-es évben 2021.4.20. és 2021.4.21. nem hagyományosan, online formában került megrendezésre. A versenyre egy adott napon került sor az összes résztvevő iskolában, különböző kategóriákban, az érintett tanulók korcsoportja szerint.

      Szlovákiában a 2020/21-es tanévben a versenybe 34 011 tanuló kapcsolódott be, iskolánkból 10 tanuló. A „Kadet O12“ és a „Junior O34“ kategóriákban 5-5 tanuló versenyzett. A versenyzőknek 24 logikai feladatot kellett megoldaniuk 60 perc alatt. A teszteket központilag értékelték ki.

      Iskolánkban a legsikeresebb tanulók sorrendje a következő:

      „Kadet O12“ kategória

      1. Patrik Sztolárik       (Szlovákián belül 442. helyezett)

      2. Peter Majerik          (Szlovákián belül 442. helyezett)

      3. Ladislav Jakab        (Szlovákián belül 718. helyezett)

       

      „Junior O34“ kategória 

      1. Márió Bílý              (Szlovákián belül 133. helyezett)

      2. Krisztián Uzsák      (Szlovákián belül 279. helyezett)

      3. Richard Konečný   (Szlovákián belül 376. helyezett)

      Szívből gratulálunk az elért eredményekhez!

      A verseny szervezője az iskolánkon Mgr. Angela Harisová volt.

     • Prednáška o škodlivosti fajčenia - Beszélgetés a dohányzás káros hatásairól

     • Dňa 10.06.2021 bola v našej škole organizovaná beseda s názvom Prevencia fajčenia so žiakmi triedy I.BM. Besedu viedla pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne p. Zsuzsanna Némethová. 

      Prednáška bola zameraná hlavne na zdravotné dôsledky tohto zlozvyku. Žiaci sa oboznámili s účinkami nikotínu a niektorých škodlivých látok obsiahnutých v cigaretách, ktoré majú vplyv na zhoršenú kvalitu života. Dozvedeli sa o vývoji psychickej a fyzickej závislosti z užívania tabaku. Žiaci boli informovaný o možnostiach prevencie tohto zlozvyku a aktívne sa zapájali do diskusie počas prednášky. 

      Organizátorka: Mgr. Ing. Adriana Misák 

      Iskolánkban 2021. június 10-én az I. BM osztály tanulói egy tartalmas beszélgetésén vettek részt, melyet a Regionális Közegészségi Hivatal komáromi fiókjának munkatársa Németh Zsuzsanna vezetett. 

      A beszélgetés központi témája a dohányzás és annak káros hatásai volt. Tanulóink megismerkedtek azzal, hogyan befolyásolja a nikotin az emberi szervezet működését, hogyan károsítja a dohányos egészségi állapotát, hogyan befolyásolja életminőségét. Beszélgettek a dohányzás által kiváltott pszichikai és fizikai hatásokról. Az előadáson információk hangzottak el a megelőzés fontosságáról, melynek megvitatásába aktívan bekapcsolódtak tanulóink.   

      Szervező: Mgr. Ing. Misák Adriana